• ที่มาโครงการ
    โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
  • พ.ร.บ. ทช. 2558
    พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
  • ขอบเขตการปกครอง
    ขอบเขตการปกครองทางทะเลรายจังหวัด

แผนที่ขอบเขตการปกครองจังหวัดชายฝั่งทะเล (พื้นที่บกและพื้นที่ในทะเล)

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่งและพื้นที่ในทะเล
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
ลำดับ จังหวัด สำนักงานเขต พื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่ง (ไร่) พื้นที่ในทะเล (ไร่) รวม (ไร่)
รวม
รวมพื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่ง (ไร่)
รวมพื้นที่ในทะเล (ไร่)
รวมทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ไร่)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่ง)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ (แห่ง)
อาณาเขตทางทะเลไทย
เขตทางทะเล พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)
ตำบลในเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรม ทช.
ประเภทตำบล จำนวนตำบล พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวมจำนวนตำบล
รวมพื้นที่ (ไร่)
พื้นที่อนุรักษ์ฯ ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล
อาณาเขตทางทะเลประเทศไทย
ผลงานตามนโยบาย
ดาวน์โหลดแผนที่

แผนที่เขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 68

แผนที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

ดาวน์โหลด 156