ขอบเขตการปกครอง

  • 13 พ.ย. 2563
  • 8,263
เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล
เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล
โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 แบ่งออกได้ 2 ลักษณะใหญ่คือ
พื้นที่บนบก
ครอบคลุม 549 ตำบล พื้นที่ประมาณ 17.24 ล้านไร่ เน้นไปที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในเขตตำบล 4 ลักษณะ คือ ตำบลที่ติดทะเล ตำบลที่ติดทะเลสาบ ตำบลที่เป็น/อยู่บนเกาะ และตำบลที่มีป่าชายเลน ป่าพรุชายฝั่งและป่าชายหาด ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ จะมีการพิจารณาเป็นพื้นที่ๆ ไปตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด (มาตรา 12)
พื้นที่ในทะเล
ครอบคลุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งระบบนิเวศ ในอาณาเขตทะเลของประเทศไทย 200 ไมล์ทะเล สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ พื้นที่ประมาณ 202.67 ล้านไร่