ตำบลในเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรม ทช.

ประเภท

 • ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • ตำบลข้างเคียง ตำบลข้างเคียง
จังหวัด ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า ตำบลข้างเคียง
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 16
 • 454,314 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • 3
 • 211,108 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • 1
 • 11,144 (ไร่)
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 7
 • 474,425 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 9
 • 256,209 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 22
 • 359,669 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 9
 • 162,205 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 6
 • 248,842 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 6
 • 232,952 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 12
 • 161,282 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 10
 • 284,541 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • 1
 • 4,781 (ไร่)
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 4
 • 33,825 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 3
 • 60,984 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 24
 • 194,732 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 6
 • 140,184 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 9
 • 63,598 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 1
 • 47,718 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 2
 • 41,606 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 8
 • 190,544 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 11
 • 137,582 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • 1
 • 1,086 (ไร่)
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 4
 • 58,709 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 6
 • 97,599 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 12
 • 221,558 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 1
 • 13,363 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 5
 • 96,896 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 11
 • 675,833 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 12
 • 581,295 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 2
 • 52,354 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 19
 • 723,977 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 3
 • 33,602 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 8
 • 368,950 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 18
 • 519,348 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 2
 • 130,681 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • 10
 • 259,364 (ไร่)
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 4
 • 60,753 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 18
 • 539,201 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 7
 • 197,823 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 6
 • 191,202 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • 6
 • 175,242 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • 4
 • 150,140 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • 2
 • 59,998 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 9
 • 285,955 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 16
 • 151,505 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • 3
 • 29,976 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • 19
 • 339,705 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • 6
 • 131,851 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • 1
 • 3,699 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 3
 • 71,924 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 15
 • 157,954 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 3
 • 33,142 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 8
 • 88,746 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 3
 • 84,285 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 3
 • 64,020 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 4
 • 91,452 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 8
 • 702,027 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • 1
 • 25,039 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 13
 • 681,803 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 16
 • 1,119,139 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 2
 • 117,316 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • 5
 • 222,423 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 5
 • 151,784 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 10
 • 236,709 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • 5
 • 79,862 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 1
 • 3,367 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • 1
 • 22,006 (ไร่)
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 17
 • 844,966 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • 4
 • 142,027 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 10
 • 480,996 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 11
 • 505,535 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • 1
 • 8,996 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 17
 • 594,142 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
จังหวัด
ตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
 • 13
 • 684,847 (ไร่)
ตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
 • 1
 • 146,146 (ไร่)
ตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
 • -
 • -
ตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
 • 7
 • 197,807 (ไร่)
ตำบลข้างเคียง
 • -
 • -
รวม
รวมตำบลที่ติดทะเล/มีป่า
8,833,483 (ไร่)
รวมตำบลที่ติดทะเล/ไม่มีป่า
1,935,992 (ไร่)
รวมตำบลที่ติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่า
29,976 (ไร่)
รวมตำบลที่ติดทะเลสาบ/มีป่า
514,947 (ไร่)
รวมตำบลที่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
281,991 (ไร่)
รวมตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/มีป่า
59,998 (ไร่)
รวมตำบลที่เป็นเกาะ/ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่า
3,699 (ไร่)
รวมตำบลที่เป็นเกาะ/มีป่า
755,740 (ไร่)
รวมตำบลที่เป็นเกาะ/ไม่มีป่า
275,290 (ไร่)
รวมตำบลที่ไม่ติดทะเล/มีป่า
4,768,165 (ไร่)
รวมตำบลข้างเคียง
23,092 (ไร่)

พื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่ง

จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง พื้นที่ (ไร่) พิกัด
รวม
รวม (ไร่)