พื้นที่แนวชายฝั่ง รายสำนักงาน (กม.)
พื้นที่แนวชายฝั่งรายสำนักงาน (กม.)
0 กม.
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (กม.)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (กม.)
พื้นที่แนวชายฝั่งรายจังหวัด (กม.)
0 กม.
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (กม.)
แนวชายฝั่ง
จังหวัด อำเภอ ตำบล แนวชายฝั่ง พื้นที่ (กม.)
รวม
รวม (ไร่)
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 2826
4 ธ.ค. 2563

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 2331
28 พ.ค. 2564