พื้นที่หญ้าทะเล รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่หญ้าทะเลรายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่หญ้าทะเลรายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
หญ้าทะเล
จังหวัด อำเภอ ตำบล แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)