พื้นที่ป่าชายเลน รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่ป่าชายเลนรายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่ป่าชายเลนรายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
ป่าชายเลน
จังหวัด อำเภอ ตำบล ป่าชายเลน พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)