พื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่ง : บางตาวา
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

จำนวนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ (ไร่)
จำนวนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ (แห่ง)
ผลงานตามนโยบาย พื้นที่ (แห่ง)