แผนที่พื้นที่อาณาเขตทางทะเลประเทศไทย
น่านน้ำของรัฐ (รายจังหวัด) : น่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขต
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
น่านน้ำระหว่างประเทศ
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
พื้นที่อาณาเขตทางทะเลประเทศไทย
ลำดับ จังหวัด น่านน้ำของรัฐ น่านน้ำระหว่างประเทศ เนื้อที่รวม
(ไร่)
น่านน้ำภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ พื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย
ทะเลไทย
ทะเลไทย น่านน้ำภายใน
ทะเลไทย ทะเลอาณาเขต
ทะเลไทย เขตต่อเนื่อง
ทะเลไทย เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
ทะเลไทย พื้นที่ทะเลรวมไทย
ทะเลไทย เนื้อที่รวม (ไร่)
อาณาเขตทางทะเลประเทศไทย
อาณาเขตทางทะเลประเทศไทย อ่าวไทย อันดามัน
รวมทั้งหมด
อ่าวไทย
อันดามัน